Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Gymnasieskola

Gymnasieskola

Gymnasieutbildning erbjuds inte längre i egen regi. Vi erbjuder två Introduktionsprogram som du kan läsa om längre ner i texten.

Inackorderingstillägg och anslutningsresor

Du som går gymnasium på annan ort kan söka bidrag för anslutningsresor (vid daglig pendling) eller inackorderingstillägg (om du bor på studieorten under terminerna).

Läs mer om anslutningsresor och inackorderingstillägg

 

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

Det finns fyra inriktningar inom introduktionsprogram och Överkalix kommun erbjuder två av dessa.

Individuellt alternativ 

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till  något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Enligt skollagen 17 kap 14 a § ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.

Test - MIRROR-web01