Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Forum för samråd

Forum för samråd

Forum för samråd är ett forum där elever, vårdnadshavare, skolledning och personal möts för att diskutera verksamhetens förutsättningar, villkor och utveckling.

 

På Forum för samråd diskuteras aktuella frågor, stora som små. 

Forum för samråd sammanträder en gång per termin.

Forum för samråd består av förädrarepresentanter, en för varje årskurs, elevrepresentanter, rektor/biträdade rektor, personalrepresentanter och politiker från Barn- och Utbildningsnämnden. Elevrepresentanter utses av elevrådet. 

Målen är att skapa förutsättningar och möjlighet till inflytande och delaktighet i utvecklingen av skolans verksamhet, följa upp och utvärdera verksamheten samt att verka i arbetsmiljöfrågor ur både elev- och personalperspektiv. 

Test - MIRROR-web01