Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Förskoleklassen Björnen

Förskoleklassen Björnen

Förskoleklassen är en ettårig skolform. Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och starten på elevernas skolplikt.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och starten på elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år. Förskoleklassen är en ettårig skolform. Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Ditt barn erbjuds automatiskt plats i förskoleklass i den kommunala skola som ditt barn tillhör. Barnet placeras på Åkerskolan, åk 0.

Förskoleklassens innehåll

I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och ditt barn får skolvana. Förskoleklassen och grundskolan följer samma terminsplan. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Den kommunala grundskolan strävar efter en likvärdig utbildning i verksamheten, vilket medför att alla elever i förskoleklass har likvärdig tid motsvarande fem timmar per dag inklusive näringsriktig lunch. Rektor anpassar och beslutar om lämplig start- och sluttid för förskoleklass utifrån att minimum 25 timmar förläggs per vecka.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass/laroplan-for-forskoleklassen-1.255643

Elev i förskoleklass har rätt till skolskjuts om eleven går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller kommunens regler för skolskjuts. Ansökan om skolskjuts kan även i vissa fall göras vid växelvis boende, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. Se skolskjutsreglemente.

http://www.overkalix.se/utbildning/grundskola/skolskjuts/

Närvaroplikt och ledighet

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa.

Eventuell plats i förskolan avslutas för de blivande eleverna i förskoleklass per automatik den 31 juli. Vill du avsluta förskoleplatsen tidigare, måste du skicka in en skriftlig uppsägning. Behöver barnet pedagogisk omsorg efter den 31 juli, måste du anmäla behovet till kommunen, som tillhandahåller plats på fritidshemmet Björnen, enligt kommunens avgifter för fritidshem.

Tänker du söka plats vid annan skola än den kommunala, så måste du i och med att barnet är skolpliktigt, anmäla detta till kommunen. Det är rektorn på den skola du söker till som kan informera om det finns plats.

 

 

Test - MIRROR-web01