Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Särskilt stöd

Särskilt stöd

Vi vill att barnen ska få en bra grund att stå på, att de blir trygga och självständiga med förmåga till empati. Värdegrunden går som en röd tråd genom verksamheten.

Målen med förskolan i Överkalix

Vi vill att barnen skall få en bra grund att stå på och att barnen utvecklas till trygga, hänsynsfulla, öppna och självständiga individer (egen identitet) med förmåga till inlevelse (empati).
 
Värdegrunden går som en röd tråd genom vår verksamhet. Vi arbetar i en anda som främjar demokrati, solidaritet, jämlikhet och ansvar, att visa hänsyn, ta ansvar för sig själv och andra och hjälpa varandra.
 
 • Vi vill stimulera barnens utveckling från deras egna förutsättningar. Vi vill också stimulera den fysiska utvecklingen genom rörelselekar, gymnastik, bad och att vistas ute i naturen. 
 • Vi vill skapa nyfikenhet för nya erfarenheter och kunskaper. 
 • Vi vill stimulera barnens fantasi och språkutveckling genom sång, musik, rim och sagor.
 • Vi vill att barnen skall upptäcka matematiken i vardagen genom parbildning, sortering, mönster, lägesord m m.
 • Vi uppmuntrar till mycket lek då leken är viktig för barns utveckling och lärande.
 • Vi skapar miljöer som inspirerar till lek – värnar om den fria leken.

I leken utforskar barnet sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. I leken upptäcker barnet sina förmågor och intressen. Genom leken utvecklas barnet socialt, motoriskt och emotionellt. Förmågan att låtsasleka är en viktig förutsättning för abstrakt problemlösning och för utvecklande av empatisk förmåga. Leken är barns ”arbete”.

Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrar, som alltid skall känna sig välkomna till förskolan och ta del av vår verksamhet eller komma med synpunkter på verksamheten.

 

Vårt uppdrag/våra riktlinjer utifrån läroplanen

 • Ge barnen de grundläggande demokratiska värderingarna
 • Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande
 • Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar
 • Förskolan skall inspirera barnen att undersöka och utforska omvärlden och locka till lek och aktiviteter
 • Genom pedagogisk verksamhet skall förskolan erbjuda omsorg och fostran samt främja barns lärande

Målen för förskolan anges i läroplanen för följande områden:  

Normer och Värden

Förskolan skall grundlägga de demokratiska värderingarna (lika värde, jämställdhet, omsorg om andra, empati)
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar. Vi strävar efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 

Utveckling och lärande

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.
Verksamheten skall vara rolig, trygg, lärorik, utmanande och lockande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
 

Barns inflytande

Barns sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själv på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.
 

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmet.
 

Samverkan med förskoleklassen/skolan

När barnens övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergång till nya verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. 
Test - MIRROR-web01