Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Forum för samråd i förskolan

Forum för samråd i förskolan

Vårdnadshavare för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över verksamheten.

Det är viktigt att förskolan och hemmet har ett nära samarbete, att engagera sig i föräldrarådet är ett bra sätt att få inblick i  förskolans verksamhet och möjlighet att påverka i frågor som man tycker är viktiga. 

Föräldrarådet ska vara ett samarbetsorgan och en länk mellan förskolan och hemmet, ett forum där man kan komma med ideer om vad man kan göra för att utveckla förskolan med fokus på  barnen. Föräldrarådet arbetar med hela barngruppen, inte i enskilda ärenden.  Ett föräldraråd är rådgivande, inte beslutande. 

Föräldrarådet ska lyfta frågor ur ett föräldraperspektiv.

Ett föräldraråd ska bestå av minst en vårdnadshavare från varje avdelning på förskolorna, förskolechefen samt fyra representanter från personalen, två från varje förskola, varav två är ordninarie och två är ersättare. Personalen skriver minnesanteckningar och ansvarar för att sprida anteckningarna till alla vårdnadshavare på förskolan, och till politikerna i Barn- och Utbildningsnämnden. Förskolechefen är mötets ordförande, och ansvarar för kallelse och mötets dagordning. 

Vill du vara med och påverka? Anmäl dig till förskolechefen, se kontaktruta

Test - MIRROR-web01