Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Blanketter förskola

Blanketter förskola

De blanketter du behöver för att anmäla ditt barn till den kommunala förskolan hittar du här.

 

Behandling av personuppgifter inom barn- och utbildningsförvaltningen, Överkalix kommun

Varför behöver vi dina personuppgifter? Här förklarar vi varför vi frågar efter dina personuppgifter när du använder någon av barn- och utbildningsförvaltningens blanketter, formulär eller e-tjänster.
Vi beskriver också dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Ändamålet med behandlingen
Uppgifterna som registreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och tillhandahållande av plats och debitering av avgift. Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. För att en arbetsuppgift ska vara av allmänt intresse ska den regleras i svensk lagstiftning eller lagstiftningen inom EU. Det betyder att de aktuella personuppgifterna måste behandlas för att utföra ett uppdrag som är reglerat i lagstiftning eller som det är fattat beslut om.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser
* Uppgifter om barnet/syskon: personnummer, namn, adress, telefon, hemkommun, modersmål.
* Uppgifter om vårdnadshavare/vårdnadshavare på annan adress än barnet/vuxen boende på samma adress som barnet: personnummer, namn, adress telefon, sysselsättning, arbetsgivare eller skola, e-postadress.

Mottagare av personuppgifterna
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos barn- och utbildningsförvaltningen i Överkalix kommun.

Överföring till tredje land?
Nej

Lagring
Informationen kommer att sparas och gallras enligt det regelverk som finns faställt av barn- och utbildningsnämnden (dokumenthanteringsplanen). Om papper sker förvaring i arkiv (så länge placeringen finns kvar). Gallras 1 år efter upphörande

Text om GDPR saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår. 

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01