Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Resultat av medborgarundersökningen 2019

Resultat av medborgarundersökningen 2019

SCB:s medborgarundersökning 2019 visar att Överkalix invånare är i hög grad nöjda med kommunens verksamheter. Trygghet och bostäder får höga betyg. Dessutom rekommenderas andra att flytta hit.

Medborgarundersökningen genomfördes under hösten 2019.

Den visar att Överkalixborna gärna rekommenderar andra att flytta hit. Höga betyg får bostäder och trygghet. Det är Överkalixborna mer nöjda med, än genomsnittsbefolkningen i de kommuner som deltog i undersökningen.

Kommunens verksamheter får också höga betyg. Förtroendet för både politiker och tjänstepersoner är högt. Mest nöjda med detta är kvinnor, och deras förtroende har även ökat sedan undersökningen gjordes förra gången (2016).

Två områden som undersökningen däremot visar kan bli bättre, är kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Kommunen kommer att använda resultatet från medborgarundersökningen i sitt fortlöpande förbättringsarbete.

Om undersökningen

Undersökningen är en attitydundersökning som handlar om vad medborgarna tycker, dels om sin kommun , dels om kommunens verksamheter. I undersökningen fick 800 personer i Överkalix svara på en enkät där frågorna var uppdelade i tre delar:

  • Hur det är att leva och bo i Överkalix
  • Nöjdheten med kommunens tjänster
  • Möjligheten till inflytande gällande kommunen och dess verksamheter

Överkalix kommun har tidigare genomfört medborgarundersökningar (åren 2011, 2013 och 2016) i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Svarsfrekvensen var 42% den här gången, och totalt deltog 135 kommuner i Sverige i undersökningen.

Medborgarundersökningen i sin helhet finns att läsa hos SCB: 

https://www.scb.se/contentassets/1f13b63dcece415b9c1c5b6a86781b34/2019/medborgarunders.-overkalix-rapport-2019.pdf 

Publicerad: 10 februari 2020

Test - MIRROR-web01