Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Återställningsarbeten på Gyljen/ Pjäran

Återställningsarbeten på Gyljen/ Pjäran

Om du har problem/ uppgifter som berör återställning, eller önskemål (klagomål) på återställningsarbetet, så ska du som boende i området, alternativt som markägare, kontakta ansvariga entreprenörer.

Utbyggnaden av fibernät i Gyljen och Pjäran utförs av Eltel Networks på uppdrag av Telia/ Scanova som äger fibernäten.

Om du har problem/ uppgifter som berör återställning, eller önskemål (klagomål) på återställningsarbetet, så ska du som boende i området, alternativt som markägare, kontakta ansvariga entreprenörer.

Huvudentreprenad

ELTEL Networks, Niklas Werndin, niklas.werndin@eltelnetworks.se, 070-824 54 25

Underentreprenör gräv/ schakt på Gyljen och Pjäran

BDX, Joel Petterson, joel.pettersson@bdx.se, 070-692 90 59

  

Nätägare: Telia/ Scanova  -  Huvudentreprenör: Eltel Networks

Återställning

För återställning av kommunal mark och kommunala vägar/ infarter gäller att dessa skall återställas till ursprungligt skick. Det innebär att återställning även omfattar matjord och insådd på gräsytor och återfyllning av grus på gång/ cykelvägar samt asfaltering av asfaltytor (även infarter till fastigheter). Detta regleras i beviljat kommunalt grävtillstånd.

Huvudentreprenören åberopar anslutningsavtal (kundavtal) som tecknats för fiberanslutning. I det avtalet framgår att återställning av grönytor (gräsmattor) på egen tomtmark endast omfattar 'grovåterställning'. Det innebär att markägare, som har skrivit avtal med Telia om fiberanslutning, själv ansvarar för matjord och insådd på den egna marken. 

Publicerad: 22 augusti 2018

Test - MIRROR-web01