Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Återställningsarbeten i Tallvik och Bränna

Återställningsarbeten i Tallvik och Bränna

Om du har problem/ uppgifter som berör återställning, eller önskemål (klagomål) på återställningsarbetet så ska du som boende i området, alternativt som markägare, kontakta ansvariga entreprenörer.

Utbyggnaden av fibernät i Tallvik/ Norra Tallvik, Bränna, samt Gyljen och Pjäran utförs av Eltel Networks på uppdrag av Telia/ Scanova som äger fibernäten.

Om du har problem/ uppgifter som berör återställning, eller önskemål (klagomål) på återställningsarbetet så ska du som boende i området, alternativt som markägare, kontakta ansvariga entreprenörer.

Huvudentreprenad:

ELTEL Networks, Anders Nylund, 070-203 90 12

Underentreprenör, gräv/ schakt i Bränna och Tallvik:

BD-Maskin, Fredrik Viljegård - fredrik@bdma.se - 070-346 49 09
(Skicka helst SMS, jobbar i bullrig miljö!)

  

Nätägare: Telia/ Scanova   -    Huvudentreprenör: Eltel Networks

Återställning

För återställning av kommunal mark och kommunala vägar/ infarter gäller att dessa skall återställas till ursprungligt skick. Det innebär att återställning även omfattar matjord och insådd på gräsytor, samt återfyllning av grus på gång/ cykelvägar och asfaltering av asfaltytor (även infarter till fastigheter). Detta regleras i beviljat kommunalt grävtillstånd.

Huvudentreprenören åberopar anslutningsavtal (kundavtal) som tecknats för fiberanslutning. I det avtalet framgår att återställning av grönytor (gräsmattor) på egen tomtmark endast omfattar 'grovåterställning'. Det innebär att markägare, som har skrivit avtal med Telia om fiberanslutning, själv ansvarar för matjord och insådd på den egna marken.

Publicerad: 22 augusti 2018

Test - MIRROR-web01