Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har det övergripande ansvaret för vårdens kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att:

  • säkerställa att brukare inom kommunens ansvarsområde får en god och säker vård
  • det finns rutiner så att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en brukares tillstånd fordrar det,
  • patientjournaler förs enligt patientjournallagens krav
  • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för  brukaren
  • anmälan görs till socialnämnd om en brukare i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom
  • incidenter i samband med vård och behandling rapporteras samt att man drar lärdom av dessa och förebygger att de upprepas
  • rutiner för hälso-och sjukvård finns
  • följer upp och granskar hälso- och sjukvården i kommunen
  • ge stöd till personal i hälso- och sjukvårdsfrågor 
Test - MIRROR-web01