Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Den 1 februari 2013 tog kommunerna i Norrbotten över ansvaret för hälso- och sjukvården i hemmen från landstinget.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård, för personer som:

  • bor i särskild boende/ äldreboende eller vistas på en korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Test - MIRROR-web01