Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Utsatt för våld?

Utsatt för våld?

Har du utsatts för våld, kränkningar, hot eller trakasserier från din partner? Eller har du utsatts för hedersrelaterat våld? Du kan få hjälp genom råd och stöd, bearbetande samtal och skyddat boende vid behov.

Våld i nära relationer drabbar oftast kvinnor. I Sverige utsätts cirka 25 000 kvinnor för misshandel av sin partner varje år och cirka 17 kvinnor dödas varje år av sin partner. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Det förekommer även att män blir utsatta.

Våldet kan bli grövre ju längre tid förhållandet har pågått. Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå kvar i relationen under lång tid. Det finns olika förklaringar till att man stannar kvar. Många våldsutsatta personer orkar inte och vågar inte söka hjälp. Många vet inte heller vart de kan vända sig eller vilken hjälp som går att få.

Det finns hjälp att få, du är inte ensam!

Den här hjälpen kan du få av kommunen:

  • Information och rådgivning
  • Kontakt med andra myndigheter
  • Skydd
  • Boende
  • Enskilda stödsamtal
  • Ekonomisk hjälp
Test - MIRROR-web01