Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Personlig assistans

Personlig assistans

Insatsen personlig assistans är personligt utformad och grundar sig på den enskildes behov. Den personlige assistenten fungerar som brukarens förlängda arm och får genom stödet ett liv så likt andra människors som möjligt.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan begära stöd och service av kommunen enligt LSS.

Stödet kan sökas enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Över 20 timmar kan ge assistansersättning

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per veckan kan ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om och betalr ut assistansersättningen, men kommunen svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka.

Mer om assistansersättningen på Försäkringskassans webb.

Stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Personlig assistans enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan ges till personer som har funktionshinder av kortare varaktighet och omfattning och som inte omfattas av assistans enligt Lagen om stöd och service (LSS).

Stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Personlig assistans kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder och som dagligen har ett omfattande behov av stöd för att klara sina grundläggande behov.

Det handlar om att sköta sin personliga hygien, toalettbesök, av- och påklädning, att äta och dricka samt att kommunicera med andra.

Individuell plan

Du har rätt att få en individuell plan utifrån dina behov och önskemål.

Syftet med den individuella planen är att klargöra dina behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de olika organ som du får stöd av.

Planen bör omfatta insatser från olika håll, som t ex från hemsjukvården, försäkringskassan och kommunen.

Ansökan/anmälan/överklagan

Hur ansöker jag?

För att få hjälp och stöd (bistånd) måste det först komma in en anmälan/ansökan till kommunens biståndshandläggare.

En ansökan kan göras av den personen ansökan gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01