Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ansöka om stöd för funktionsnedsättning

Ansöka om stöd för funktionsnedsättning

Du kan ansöka om personlig assistans, daglig verksamhet, kontaktperson samt gruppbostad.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan begära stöd och service av kommunen enligt LSS.

Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättningar och främja full delaktighet i samhällslivet.

Den som inte har rätt till insatser enligt LSS kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen.

Ansökan/anmälan/överklagan

Hur ansöker jag?

För att du ska få hjälp och stödinsatser av olika slag måste du begära insatsen/biståndet själv eller genom ett juridiskt ombud, exempelvis legal företrädare eller annan med person med fullmakt. Begäran lämnar du till biståndshandläggaren på socialförvaltningen.

Som privatperson/anhörig kan du även anmäla till socialnämnden om du ser att någon har behov av insats, genom att kontakta biståndshandläggare. Detta kan göras anonymt, men då är det viktigt att du inte uppger ditt namn.

Utredning

När du lämnar begäran om insatser/bistånd ska biståndshandläggaren så snart som möjligt börja utreda din situation och dina behov. Syftet med utredningen är att samla in information om exempelvis funktionsnedsättningen, behov av stöd som gör det möjligt att fatta beslut utifrån din ansökan.

Överklagan

Om du får avslag på din begäran kan du överklaga beslutet. Detta skall ske skriftligen till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp med att överklaga, kontakta biståndshandläggaren i kommunen.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01