Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Om du och din familj hamnar i ekonomiska svårigheter som inte går att lösa på annat sätt kan du ansöka om försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd är kommunens sista skyddsnät när du inte klarar din försörjning och har provat alla andra vägar. Försörjningsstöd ska vara tillfälligt och målet är att du ska bli självförsörjande. 

Ansökan

För att ansöka om försörjningsstöd behöver du fylla i en ansökningsblankett. Denna får du genom att kontakta socialtjänsten via kommunens växel under telefontid. Socialsekreterare skickar då hem en ansökningsblankett, samt informerar om andra handlingar du ska ta med i ansökan. När vi fått in din ansökan så kontaktar vi dig för att boka en besökstid. Du kan även besöka kontoret för att hämta en blankett. 

Tidsbokning

Om du vill träffa en socialsekreterare bokar du tid via kommunens växel under telefontid. Allmänt gäller att tidsbokning bör ske i så god tid som möjligt och i överenskommelse med socialsekreterare. Det är viktigt för oss att du kommer på bokad tid eftersom vi avsatt den just för dig och att du meddelar oss om du får förhinder.

Du kan även besöka kontoret för att lämna in handlingar i ditt ärende eller ett meddelande om att boka tid hos socialsekreterare.

Information

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som man ansöker om enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Varje ansökan prövas individuellt utifrån den sökandes egna förutsättningar till självförsörjning genom arbete, generella bidrag etc. 

Det finns möjlighet att göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida för att se om du kan vara berättigad till försörjningsstöd. 

Riksnorm

Riksnorm är ett grundbelopp som varje år fastställs av regeringen. Normen är den summa pengar som regeringen fastställt ska räcka till hushållets vanligaste utgifter. 

Riksnormen tar hänsyn till

 • hur många personer som finns i hushållet
 • ålder på barn och skolungdomar
 • om barn och skolungdomar äter lunch hemma
 • om vuxna är ensamstående eller samboende.

Riksnormen innehåller kostnader för

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • tv-avgift.  

Skäliga kostnader utanför riksnormen

Utöver grundbeloppet kan du även beviljas försörjningsstöd för skäliga kostnader som ligger utanför riksnormen. Kostnader som kan bli aktuella är de för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Nivån på kostnaderna ska vara skälig och det sker alltid en individuell bedömning. Utgångspunkten vid bedömning av vad som är skäligt, är vad en låginkomsttagare i Överkalix kommun normalt har råd att kosta på sig. Om kostnaderna bedöms skäliga räknas de in i behovet av ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt kan efter särskild behovsprövning och enligt kommunala riktlinjer, beviljas till bland annat hemutrustning, läkarvård, akut tandvård och glasögon.

Handläggning

Målsättningen är att du ska erbjudas en tid för nybesök inom två veckor efter inkommen ansökan.

I ansökan om försörjningsstöd ska alla nettoinkomster samt tillgångar redovisas. Som tillgångar räknas bankmedel, värdepapper, fordon, med mera. Handlingar som styrker lämnade uppgifter ska bifogas av den sökande. Oriktiga uppgifter om den egna ekonomin kan leda till åtal för bedrägeri.

Inkomster

Alla dina nettoinkomster ska räknas bort från normbeloppet, det innefattar exempelvis: lön, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag, arbetslöshetsersättning, studielån eller -bidrag. 

Försörjningsstödets nivå grundar sig på de konsumtions- och prisstudier som Konsumentverket gör och fastställs av regeringen genom förordning. Beloppen som ingår i försörjningsstödets schablon justeras varje år.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut. Beslutet kan vara bifall, avslag eller avslag på en del av ansökan. Alla beslut om avslag kan överklagas och socialförvaltningen kan vara behälplig med att upprätta en besvärsskrivelse.

Test - MIRROR-web01