Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Individ och familj

Individ och familj

Barn och ungas uppväxtförhållanden är avgörande för deras fortsatta hälsa och utveckling. Om du som förälder, barn eller ungdom behöver stöd kan du vända dig till socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar för att alla som bor och vistas i kommunen ska tillförsäkras social och ekonomisk grundtrygghet och en skälig levnadsnivå. 

Här handläggs ärenden som gäller barnskydd, barn och föräldrar med behov av stöd, missbruk och öppenvårdsinsatser, ekonomi och försörjningsstöd, dödsboanmälan, familjerättsliga frågor, faderskap och stöd till våldsutsatta. 

Vårt arbete utgår huvudsakligen från följande lagstiftningar:

  • Förvaltningslagen
  • Offentlighets och sekretesslag
  • Socialtjänstförordningen
  • Socialtjänstlagen
  • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • Lag om unga lagöverträdare
  • Lag om vård av missbrukare i vissa fall
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Föräldrabalken

Tidsbokning

Om du vill komma i kontakt med en socialsekreterare bokar du lättast tid via kommunens växel under telefontid, kl 9-10 vardagar. Allmänt gäller att tidsbokning bör ske i så god tid som möjligt och i överenskommelse med socialsekreterare. 

Tystnadsplikt

Vi som arbetar inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Om du vill veta mer om de olika områdena och vad vi kan hjälpa till med, kan du välja i menyn till höger i sidan, alternativt kontakta en socialsekreterare.  

Test - MIRROR-web01