Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Faderskapsbekräftelse

Faderskapsbekräftelse

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra ska faderskapet fastställas hos kommunens famijlerätt. 

Ett fastställande av faderskap kan ske via en faderskapsbekräftelse eller genom dom. Bekräftelsen upprättas hos socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen.

Föräldrar som är sammanboende och skrivna på samma adress kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet genom ett gemensamt besök. Förutsättningen är att båda är säkra på att barnet är deras gemensamma.

Föräldrar som inte bor tillsammans eller sammanboende föräldrar som inte är skrivna på samma adress, får genomgå en mer omfattande utredning. Vid osäkerhet om vem som är pappa till barnet kan man via DNA-undersökning fastställa faderskapet.

När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Föräldrarna kan i samband med bekräftelsen även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Test - MIRROR-web01