Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Socialtjänsten har en skyldighet att se till så att barn har det bra och ibland kan barn och deras familjer ha behov av stöttning i form av familjehem, kontaktfamilj, eller kontaktperson.  

Familjehem

Som familjehem öppnar du din dörr och låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dig och din familj. Barnet/ungdomen stannar kanske några månader, något år eller tills det blir vuxet.

Familjehemmen rekryteras av socialsekreterare och socialnämnden lämnar medgivande till familjehemmen att ta emot främmande barn. Familjehemmens uppgift är att ta emot barn till sitt hem för ett stadigvarande boende.

Varför behövs familjehem? 

Det finns många orsaker till att en del barn behöver bo i familjehem. Det kan bero på att föräldrarna är sjuka, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara så att barnet/ungdomen lever på ett sådant sätt att hen riskerar sin hälsa och utveckling.

Vem kan bli familjehem?

Ni kan vara en helt vanlig familj som har en trygg och stabil livssituation. Ni känner att det finns tid, ork, lust och känslomässigt utrymme att ta emot en ny familjemedlem. Ni har erfarenhet av egna eller andras barn. Som familjehemsförälder behöver ni dessutom kunna samarbeta med de biologiska föräldrarna.

Vad får familjehemmen? 

  • Familjehem får en ekonomisk ersättning från kommunen i form av månatligt utbetalt arvode samt omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med uppdraget. Arvodet är pensionsgrundande och beskattningsbart. Hur stor ersättningen blir beräknas med hänsyn till barnets ålder och behov. Överkalix kommun följer de riktlinjer som Sveriges kommuner och landsting har utarbetat när det gäller ersättningsfrågor.
  • Familjehemmen har rätt till ett aktivt och kontinuerligt stöd samt konsultation från socialtjänsten.
  • Som familjehem erbjuds du även att gå utbildningar och föreläsningar med olika teman, som även är en möjlighet att länsövergripande träffa andra som har uppdrag som familjehem.

Hur blir man familjehem? 

Ni anmäler ert intresse till socialkontoret. Därefter börjar en familjehemsutredning som omfattar hembesök, intervju och kontroll i olika offentliga register. För att få ta emot ett barn måste familjehemmet vara godkänt av socialnämnden. Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem kan du kontakta någon av socialsekreterarna på IFO (individ- och familjeomsorgen).

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot barn eller ungdomar i sitt hem. Det kan vara ett barn eller ett syskonpar vars föräldrar behöver stöd och avlastning, exempelvis varannan helg eller under en längre period i samband med skollov. Skillnaden från familjehem är att i kontaktfamilj är barnet/ungdomen fortsatt boende hos föräldrarna.

Familjer där det finns en social problematik, saknar anhöriga eller vänner som har tid och möjlighet att hjälpa kan vara i behov av kontaktperson eller -familj.

Varför behövs kontaktfamilj?
Barn kan få kontaktfamilj av olika anledningar. Det kan handla om fysisk och psykisk ohälsa hos barnet eller föräldrarna, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp. Hos kontaktfamiljen kan barnet exempelvis vistas någon helg i månaden. Föräldern får då avlastning och barnet en positiv kontakt.

Vem kan bli kontaktfamilj? 
Ni som vill bli kontaktfamilj ska ha en stabil och trygg livssituation och vara intresserade av att hjälpa andra människor. Ni ska ha tid, ork och utrymme att engagera er i ett barn/ungdom. Gifta, sammanboende, ensamstående - med eller utan barn - kan bli kontaktperson/-familj.

Vad får kontaktfamiljerna?

  • Ekonomisk ersättning från kommunen. Arvode och omkostnadsersättning för den tid barnet vistas hos kontaktfamiljen. Arvodet är pensionsgrundande och beskattningsbart. Omkostnadsdelen varierar utifrån hur kontakten lagts upp. Vid övernattning tillkommer dygnsarvoden och ersättning för dygnsomkostnader.
  • Råd och stöd från ansvarig socialsekreterare.
  • Utbildning samt föreläsningar med olika teman.

Hur blir man kontaktfamilj? 
Ni anmäler intresse till socialkontoret där ni kommer att få träffa en socialsekreterare för att diskutera förutsättningar och möjligheter för dig att bli kontaktperson/-familj. Därefter börjar en kontaktfamiljutredning som omfattar hembesök, intervju och utdrag ur olika offentliga register. För att ta emot barn i sitt hem krävs att hemmet är godkänt av socialnämnden.

Test - MIRROR-web01