Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är ett stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående. Insatsen skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer närstående.

Vad innebär avlösarservice i hemmet?

Avlösarservice i hemmet skall vara ett anhörigberoende, det vill säga att det är fråga om omsorg och omvårdnad av omfattande karaktär och inte tillfälliga anhöriginsatser. Med andra ord innefattar avlösarservice i hemmet allt det som ingår i den personliga omvårdnad som utförs i hemmet. Det ingår alltså inte det som hör till konventionell hemtjänst, såsom matlagning, städning etc.

Syfte med insatsen är att med hjälp av avlösarservice kan den anhörige tryggt lämna hemmet för att vara ledig och göra någonting för egen del. Avlösarservice i hemmet kan för vissa ge stor trygghet eftersom den som behöver insatsen stannar kvar i den invanda hemmiljön.

Insatsen utförs av hemtjänstens personal i hemmet och består enbart av de personliga omvårdnadsinsatser, som den närstående har behov av, under den tid som den anhöriga lämnar hemmet.

Avlösarservice i hemmet ges med max 10 timmar per månad. Den anhörige avgör själv hur timmarna ska fördelas under månaden i samråd med hemtjänstens personal. Dock skall behov av avlösarservice i hemmet meddelas hemtjänstens personal minst 5 vardagar före önskat datum för avlösning.

Vem kan få beviljat avlösarservice i hemmet?

  • Insatser riktar sig till den anhöriga, maka/make/barn eller annan närstående som dygnet runt vårdar en anhörig över 65 år och vars behov relaterar till ålderdomen.
  • Omvårdnaden ska vara av omfattande karaktär och den som vårdas ska vara beroende av den anhörigas vård.
  • Den vårdades funktionsnedsättning ska vara varaktig och bedömas bestå mer än 6 månader.
  • Med kronisk sjukdom brukar man avse en långvarig, ej botbar sjukdom som exempelvis demenssjukdom, diabetes, reumatism, Parkinson, stroke, astma och allergier.
  • Anhörigvårdaren och den som vårdas skall bo tillsammans.

 

Test - MIRROR-web01