Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tobak

Tobak

Den nya tobakslagen innebär en del förändringar. Det krävs till exempel tillstånd för försäljning och det råder rökförbud på fler platser än innan.

Ny tobakslag från och med 1 juli 2019

Den första juli började den nya tobakslagen att gälla. Den nya lagen heter Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och i och med dess ikraftträdande kommer en del förändringar att ske. Förändringarna i den nya lagen är i korthet:

  • Det råder rökförbud på uteserveringar och vid entréer.
  • Rökförbudet omfattar fler produkter än tidigare
  • Det krävs tillstånd för att sälja tobak.

Syftet med den nya tobakslagen är att minska tobaksanvändningen och skydda känsliga personer från rökning. Lagen syftar även till att reducera den sociala exponeringen av rökning och minska rökningens normalisering hos ungdomar. 

Här kan ni läsa mer om den nya tobakslagen. 

Ansökan om försäljning av tobaksvaror

En av de största förändringarna som sker är att de verksamheter som säljer tobak nu behöver ansöka om ett tillstånd för försäljning. Det tillståndet söks hos Överkalix kommun.  Mer information samt blanketterna finns under fliken "Ansökan om tillstånd för  tobaksförsäljning".  

Rökfria miljöer

Det har sedan tidigare varit förbjudet att röka inne på restauranger och i allmänna byggnader, till exempel inne på vårdinrättningar. Med den nya lagen utvidgas förbudet till att även omfatta utomhusmiljöer. Från och med 1 juli råder det därför rökförbud på uteserveringar, på skolområdet, på busshållplatser och överlag utanför ingångar/entréer till byggnader där allmänheten har tillträde. Detta innebär bland annat att utanför entrén till restaurangen och hotellet samt utanför butiken och kommunhuset kommer det att råda rökförbud.

Vem har ansvaret?

Enligt den nya tobakslagen är det  den som disponerar över en lokal, byggnad eller ett område utomhus, till exempel restaurang- eller butiksägaren, som har ansvaret för att se till att allmänheten inte röker där verksamheten bedrivs. Det är viktigt att rökförbudet uppmanas om genom att till exempel  rökförbudsskyltar sätts upp samt att askkoppar plockas bort, då dessa kan inbjuda till rökning. 

Om någon bryter mot rökförbudet är det verksamhetsutövarens ansvar att ingripa och informera om rökförbudet. Om rökningen inte upphör trots tillsägelse får den personen avvisas från platsen.

För allas trevnad är dock det primära att man som privatperson visar hänsyn och inte röker på platser där det är förbjudet. 

Rökning på skolområdet

Så kallade rökrutor på skolgården är från och med lagens ikraftträdande förbjudna, utan rökning måste ske utanför skolans områden och utom synhåll för skoleleverna. Rökförbudet gäller samtliga som vistas på skolområdet, det vill säga personal, elever och besökare. Ett av syftena med den nya lagen är att minska den sociala exponeringen av rökning och minska rökningens normalisering hos ungdomar. 

Mer information om rökfria miljöer finner ni här på folkhälsomyndighetens hemsida. 

Test - MIRROR-web01