Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Livsmedel

Livsmedel

Krav på godkännande är ersatt med krav på registrering för de flesta livsmedelsverksamheter (utom animalieanläggningar som t.ex slakterier, styckanläggningar och mejerier). Det gör att det bör gå snabbare för dig som företagare att komma igång.

Starta livsmedelsföretag?

För att starta ett företag som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs antingen att företaget är registrerat eller godkänt av miljökontoret.

Starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag

För att starta ny eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs antingen att företaget är registrerat eller godkänt av miljökontoret.

Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.

Två veckor efter att du gjort din anmälan får du starta din verksamhet om inte miljökontoret meddelat något annat innan dess. För dig som har en animalisk anläggning som en styckanläggning eller ett mejeri gäller att du inte får starta förrän du har fått ditt godkännande.

Livsmedelsverkets hemsida (vägledningar och annan information); www.slv.se

Företagets ansvar att se till att verksamheten uppfyller alla krav

I och med att miljökontoret inte längre behöver granska ansökningar om godkännande så får vi mer tid över för kontroll. Vid det första besöket efter anmälan kommer vi att kontrollera hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet är i lokalen och företagets system för egenkontroll. Vi kan vid det besöket komma att ställa krav på livsmedelsföretagaren att åtgärda de brister som vi ser. I fall där det ser riktigt illa ut kan vi komma att förbjuda verksamheten i lokalen eller begränsa verksamheten.

Livsmedels- och foderföretagens skyldigheter

Egenkontroll

Ett av kraven som ställs gäller företagets egenkontroll. Ditt företag skall följa något som kallas "God hygienpraxis" (GHP). Det är ett antal grundläggande rutiner som all livsmedelshantering ska uppfylla, och sedan behöver du ett bra system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP.

Livsmedelsverkets hemsida; starta företag; branschriktlinjer.

Godkännande/registrering

Livsmedelsföretagare har en skyldighet att underrätta behörig kontrollmyndighet om alla livsmedelsanläggningar som denne ansvarar för så anläggningarna kan registreras eller godkännas (artikel 6.2 och 6.3 i förordning (EG) nr 852/2004).

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att undersöka huruvida anläggningen omfattas av krav på godkännande eller registrering.

Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan registrering skett eller beslut om godkännande fattats (artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004, artikel 6.2 (EG) nr 852/2004 och 13 § i LIVSFS 2005:20).

Den huvudsakliga skillnaden mellan godkännande och registrering är att vid godkännande prövas anläggningen vid minst ett kontrollbesök på plats innan det tillåts börja släppa ut livsmedel på marknaden från anläggningen. Vid registrering görs denna granskning vid första offentliga kontrollen på plats efter det att verksamheten har startat.

Undantag från krav på registrering och godkännande av verksamhet

Tillfällig verksamhet

Om någon som inte redan är livsmedelsföretagare vill sälja eller servera livsmedel går det i vissa fall att göra utan registrering eller godkännande från miljökontoret. Det rör sig om verksamheter som bara sker vid några tillfällen per år. Antalet gånger som något får utföras beror på risken. Ju högre risk desto färre tillfällen och vice versa. Se sammanställningen här nedanför.

  Mycket låg risk Låg- och mellanrisk Hög risk
Tillfälligt, ej viss kontinuitet Högst 20 ggr/år á 1-2 dagar Högst 10 ggr/år á 1-2 dagar Högst 5 ggr/år á 1-2 dagar

Några exempel:

 • Du kan baka bullar, skorpor och kakor (mycket låg risk) och sälja dessa under 20 helger lördag-söndag.
 • Du kan grädda våfflor och servera tillsammans med grädde och sylt under 10 helger per år.
 • Du kan grilla råa hamburgare (hög risk) under fem helger per år.

Inte organiserad verksamhet

Ett företag, t ex en bilverkstad som bjuder på kaffe och kakor gratis till kunder som sitter och väntar. Det är ingen organiserad verksamhet på så sätt att någon person lägger ner speciellt mycket tid på att göra i ordning kaffe och kakor.

Samma gäller en cykelhandlare som säljer sportdryck och energikakor och en blomsterbutik som har en frysbox med glass. Sådana typer av verksamhet kan ske året om.

En idrottsförening som vid något eget evenemang värmer och serverar mindre mängder (färre än 25 konsumenter per dag på årsbasis) korv med bröd räknas också hit.

Avgifter och riskklassificering av livsmedelsföretag

För de allra flesta livsmedelsverksamheter kommer det bara att krävas en anmälan för att starta livsmedelsverksamheten. För bygg- och miljönämndens handläggning uttas en avgift motsvarande 1 timmes handläggning vilket för närvarande är 984 kronor.

En årlig kontrollavgift ska dessutom betalas med helt avgiftsbelopp från och med det år då verksamheten påbörjas och sedan i fortsättningen vid varje nytt år.

För verksamheter som slakterier, styckanläggningar, mejerier och liknande krävs det dock även i fortsättningen ett godkännande. Handläggningen av en godkännandeprövning kostar motsvarande en hel årsavgift. Den årliga kontrollavgiften ska betalas året efter kalenderåret då verksamheten startades och sedan i fortsättningen vid varje nytt kalenderår.

Den årliga kontrollavgiften bygger på en riskklassificering av livsmedelsverksamheten. Riskklassificeringen görs utifrån en modell som är framtagen av Livsmedelsverket, där vissa förbestämda typer av verksamheter ger olika riskpoäng. Beroende på verksamhetens typ och omfattning hamnar verksamheterna i en av fem olika riskklasser.

Om företaget under året visar sig ha en bra egenkontroll, god hantering av maten och få eller inga avvikelser vid inspektionen så kan antalet kontrolltimmar sänkas till nästa år. Om företaget däremot sköter sig dåligt kan antalet kontrolltimmar komma att fördubblas till nästa år. Om det visar sig att verksamheten inte klarar kraven och det krävs uppföljande besök eller provtagning, att det kommer in klagomål som visar sig vara befogade, så får verksamheten stå för alla de kostnader som kontrollen medför.

Vägledning om riskklassificering och beräkning av kontrollavgifter hittar Du på www.slv.se

Information om kommunens taxor

Startat utan att ha registrerat eller fått godkännande?

Om du startar en ny eller tar över en livsmedelsverksamhet, utan att ha registrerat verksamheten bryter du mot livsmedelslagen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas och du kan dessutom bli åtalad.

Om du startar en ny eller tar över en livsmedelsverksamhet, bygger om eller förändrar sortimentet utan att ha fått verksamheten godkänd bryter du mot livsmedelslagstiftningens lagkrav. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas och du kan dessutom bli åtalad.

Egenkontroll för livsmedelsverksamheter

Den som driver ett livsmedelsföretag måste utöva så kallad egenkontroll över sin verksamhet. Den ska vara anpassad efter verksamhetens omfattning och art. Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redlighet.

Egenkontroll innebär att företagaren systematiskt går igenom sin verksamhet, upprättar ett system och följer systemet för att undvika och begränsa att livsmedel framställs med dålig kvalitet eller att de gör människor sjuka. Det är också ett lagkrav att bedriva egenkontroll.

I ditt system för egenkontroll skall grundförutsättningar och rutiner för att upprätthålla egenkontroll och HACCP (se nedan) ingå.

Grundförutsättningar

Följande punkter är grundförutsättningar:

 • utbildning 
 • personlig hygien 
 • rengöring 
 • skadedjur 
 • vatten 
 • temperatur 
 • utformning och underhåll av lokaler och utrustning, även fordon 
 • mottagning 
 • avfall

Dessa grundförutsättningar utgör basen för produktion av säkra livsmedel i alla livsmedelsföretag och utgör också grunden på vilka HACCP-system byggs. För varje punkt i grundförutsättningarna ska det beskrivas hur verksamheten är planerad för att säkerställa att livsmedel inte blir skadliga för hälsan.

Även följande kan ses som grundförutsättningar:

 • redlighet (märkning, information och reklam) 
 • spårbarhet både på inkommande leveranser och utgående leveranser

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01