Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Försäljning av folköl

Försäljning av folköl

Du som tänker sälja folköl skall anmäla detta till kommunens alkoholhandläggare. Anmälan ska göras senast den dag då försäljningen startar.

Folköl är detsamma som öl klass II. Öl klass II är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Om du redan har ett serveringstillstånd behöver du inte göra en anmälan om servering av folköl.

Anmälningsblankett finns längst ned på sidan.

Krav

Följande krav gäller för detaljhandel med och servering av folköl:

  • Folköl får endast säljas/serveras i verksamheter som är registrerade enligt livsmedelslagen hos kommunens Miljöavdelning.
  • Försäljning av mat ska finnas i samband med ölförsäljning.
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram för verksamheten som används och fungerar.

Egenkontrollsprogram

Varje företag som bedriver detaljhandel med - eller servering av - öl är skyldigt att utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över försäljningen. För denna egenkontroll skall företaget utforma ett egenkontrollprogram.

  • Programmet ska beskriva vilka rutiner som tillämpas vid försäljning av öl för att undvika överträdelser av försäljningsbestämmelserna.
  • Syftet med programmet är att det ska säkerställa att försäljningsreglerna kommer att följas, samt att förhindra att det uppstår olägenheter i samband med försäljningen.
  • Det bör också finnas en beredskap för att vidta åtgärder i det fall bestämmelserna inte följs eller då olägenheter uppstått. Vilka åtgärder det är bör framgå av programmet.

Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen och risken för langning.

Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas på lämpligt sätt.

En kopia av egenkontrollprogrammet ska skickas in till kommunen i samband med anmälan. Det bör även finnas en kopia av egenkontrollprogrammet i butiken/serveringen.

Om du säljer både folköl och tobak kan du ha ett gemensamt egenkontrollprogram då även tobaksförsäljning kräver en egentillsyn. Mallar för egenkontrollsprogram finns att hämta längst ned på sidan.

Försäljningsregler för folköl

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år.

Om det finns tveksamhet om köparens ålder skall legitimation begäras. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation skall försäljning nekas.

  • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Folköl får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år (s.k. langning).
  • Vid marknadsföring av folköl skall särskild måttfullhet iakttas. Marknadsföringen får ej vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
  • För att sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd för livsmedelsförsäljning enligt livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Ansökan görs hos Överkalix kommuns Miljöavdelning.

Livsmedelsutbudet ska vara brett och varierat med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror och frysmat samt konserver. Det räcker inte med ett kiosksortiment eller med enstaka varor ur någon eller ett par av varugrupperna.

Folköl får endast serveras i verksamheter som serverar lagad varm mat. Minimikravet kan anses vara uppfyllt om det t ex serveras pizza, varma smörgåsar, varm korv, hamburgare och/eller skaldjur.

Mat måste serveras under den tid folköl serveras Det måste även finnas ett utbud av alkoholfria drycker.

Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Tillsyn

Kommunen ska kontrollera att försäljningsbestämmelserna efterlevs. Om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs kan kommunen antingen meddela en varning eller förbjuda försäljning i 6 eller 12 månader.
  
Tillsyn utförs via inspektioner. Vid detta tillfälle kontrolleras skyltning av åldersgräns och egenkontrollprogram.

Tillsynsavgift

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet. Avgifterna för försäljning av folköl tas ut årsvis för innevarande år.

Nuvarande avgift:
Tillsynsavgift folköl - 800 kronor/år

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01