Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Olycksförebyggande

Olycksförebyggande

Olyckan kan beskrivas i tre faser: före, under och efter. 

Att minska risken för bränder och andra olyckor är en av våra viktigaste uppgifter. Vi har själva det yttersta ansvaret för vår egen och våra näras säkerhet.

Samhällets ansvar är att rycka in och hjälpa till när det står utom möjlighet för dig själv eller andra att klara detta.

Information och rådgivning till allmänhet och verksamhetsutövare

Vi arbetar mycket med information och rådgivning till allmänheten, bostadsbolag, organisationer och företag. För att minska bostadsbränder har vi bland annat information till skolor, fastighetsägare, hyresgäster, personal inom vårdboende och omsorg.

Brand- och riskhänsyn i samhällsplanering och byggande

Med hänsyn till att brand och andra olycksrisker är en viktig del i planerna före olyckan sitter räddningstjänsten med i översikts- och detaljplanering liksom i efterföljande byggprocesser. 

Myndighetsutövning som tillsyn, brandskyddskontroll och tillståndshantering

Räddningstjänsten utför tillsyn i offentliga och privata verksamheter d.v.s. skolor, servicehus, hotell, restauranger med mera.

Tillsynen innebär främst kontroll av att det finns en fungerande egenkontroll av brandskyddet i byggnader och på anläggningar som omfattas av kravet att bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Vi samarbetar också med bostadsbolag och fastighetsägare för att förbättra brandskyddet i bostäderna. Räddningstjänsten ansvarar även för tillståndsgivning för brandfarlig vara, hantering explosiva varor och godkännande av egen sotning.

Trafiksäkerhet

På de svenska vägarna omkommer flera hundra personer och tusentals skadas varje år. Det satsas mycket på trafiksäkerheten från olika aktörer, däribland från Överkalix kommun. För din säkerhet beror till stor del på dig själv. Det är viktigt att du är försiktig i trafiken!

Kommunen har ingen aktiv roll att minska antalet trafikolyckor, huvudansvaret ligger hos Vägverket, men kommunen försöker att påverka så att säkerheten ökas på våra vägar.

Test - MIRROR-web01