Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete.  Dokumentationen är viktig då brandskyddsarbetet annars blir svårt att följa upp.

Systematiskt brandskyddsarbete

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Enligt 2 kap 2 § Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För att uppfylla kraven i 2 kap 2 § Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

I det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) finns en vägledning för hur ägare/innehavare bör bedriva systematiskt brandskyddsarbete och dokumentera sitt brandskydd.

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.  

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Det är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete.

Finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.  

Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete, med en mer omfattande dokumentation för detta.

Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, utan den är i första hand till för objekten själva och för att de ska ha ordning och reda i sitt system. 

Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn troligen att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen eller delar av den.

Dokumentation

Dokumentationen är viktig då brandskyddsarbetet annars blir svårt att förmedla och följa upp. Men det avgörande är ändå vad som i praktiken åstadkoms. Dokumentationen ska vara ett hjälpmedel och en kunskapskälla för det systematiska brandskyddsarbetet.

Innehållet i dokumentationen styrs av behovet i det enskilda fallet, men nedanstående punkter kan fungera som en generell vägledning för vad som är lämpligt att beskriva i en skriftlig dokumentation.

 • Generell beskrivning av byggnaden.
  Beskrivningen bör visa byggnadens läge, utformning och i vissa fall ingående byggmaterial. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör dess kulturhistoriska värde beskrivas samt i förekommande fall var särskilt värdefulla inventarier finns placerade
 • Generell beskrivning av verksamheten och dess risker.
  Beskrivningen bör i text eller på en skiss visa var olika verksamheter bedrivs i objektet för att det ska kunna vara möjligt att följa hur riskerna förändras
 • Ansvarsfördelning för brandskyddet.
  Organisation och instruktioner för ansvar, kontroller och underhåll, samt organisation och instruktioner vid brand bör redovisas
 • Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.
  Byggnaders och installationers utformning och funktion och hur de förväntas hanteras vid en eventuell brand bör redovisas. Se exempel i det allmänna rådet för systematiskt brandskyddsarbete
 • Förutsättningarna för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra en akut insats i byggnaden/verksamheten
 • Plan för utbildning och övning, med uppgifter om vilka som ska övas/utbildas, typ av övningar/utbildning och hur ofta det ska ske
 • Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem som är ansvarig, vilken typ av kontroll som avses och hur ofta de ska ske​
 • Genomförda kontroller av brandskydsdåtgärder.
  Skriftlig dokumentation bör ske av utförd egenkontroll, extern kontroll och eventuella planer på åtgärder
 • Genomförd utbildning och övning,
  Skriftlig dokumentation bör göras över genomförd utbildning och övning
 • Rutiner för information till hantverkare, besökare m. fl. som kan påverka eller beröras av brandskyddet i sådan utrsträckning att riktad information bör anges
 • Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor och andra tillstånd som rör brandskyddet eller är beroende av brandskyddet bör komplettera dokumentationen
 • Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten och som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen.​
 • Revision av dokumentationen.
  Av dokumentationen bör framgå hur, av vem och med vilka intervaller dokumentationen utvärderas, följs upp och revideras

För mer information, besök:

Test - MIRROR-web01