Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Om eldstad används i fastigheten ska sotning och brandskyddskontroll genomföras regelbundet, för att förebygga bränder i bostäder.

Sotning och brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. Där står att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll.

Sotarn i Överkalix AB utför sotning och brandskyddskontroll i Överkalix kommun.

Möjlighet att sota själv

Lagen ger också kommunen rätt att (efter godkänd ansökan) låta fastighetsägare sota själv eller överlåta åt någon annan, än den som kommunen anvisar, att utföra sotning på den egna fastigheten.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Räddningschefen beslutar om detta.

Vad är sotning?

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestämmer kommunen genom sotningsfrister. För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska skorstensfejarmästaren kontaktas.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl.

Ansvaret för rengöring ligger på fastighetsägaren.

Brandskyddskontroll

Får endast utföras av den som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll.

Syftet med brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar 
  • Skador eller förändringar av tekniska utförandet 
  • Temperaturförhållanden 
  • Tryckförhållanden och täthet 
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen ska ske med intervaller som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har bestämt. Beroende på vilken anläggning man har, och hur den anläggningen används, är intervallen tre eller sex år.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll baseras på en taxa som kommunfullmäktige beslutat.

För mer information: 

MSB 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

 

Test - MIRROR-web01