Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse

Enligt 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor ska ägare, eller i vissa fall verksamhetsutövare, upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar. Den redogörelsen ska lämnas in till kommunen.

Skriftliga redogörelsen av brandskyddet

Den skriftliga redogörelsen kan ses som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes egna ansvar för brandskyddet och fungerar även som ett hjälpmedel för den kommunala tillsynen över efterlevnaden av de grundläggande kraven i 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor.

Utöver den allmänna skyldigheten att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet i befintliga byggnader och anläggningar, inträder även skyldigheten för nya byggnader, anläggningar eller verksamheter när dessa tas i bruk. En reviderad redogörelse bör lämnas in när en befintlig byggnad, anläggning eller verksamhet väsentligt förändras med avseende på uppgifterna i redogörelsen, exempelvis vid ombyggnation eller ägarbyte.

Det är ägaren av byggnaden eller anläggningen som ansvarar för att redogörelsen lämnas in. Nyttjanderättshavaren ska bistå ägaren med de uppgifter som behövs. Undantag gäller för sådana anläggningar som bedriver farlig verksamhet, där är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att lämna in redogörelsen och ägaren bistår med de uppgifter som behövs. 

Exempel

Exempel på verksamheter som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse är:
  • Inrättningar för vård eller omsorg där det vistas fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand​
  • Låsta institutioner och anstalter​
  • Förskolor och skolor där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt​
  • Hotell med minst 5 gästrum eller 9 bäddar och förläggningar med fler än 25 förläggningsrum eller fler än 50 bäddar​
  • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer eller restauranger som har plats för fler än 50 personer och har tillstånd att servera alkohol​
  • Industrier där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt eller som har en sammanlagd byggnadsyta på mer än 2 500 m2 eller industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor​
  • Kulturhistoriska byggnader och museer

Frist

För de verksamheter som ska lämna in skriftlig redogörelse är det behovet som får styra, vilket medför att en skriftlig redogörelse för brandskyddet ska lämnas in endast vid nya eller omfattande ombyggnationer, vid ägarbyte eller på uppmaning av räddningstjänsten inför en kommande tillsyn. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01