Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Explosiva varor

Explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd. Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

Tillstånd behövs för nästan all verksamhet med explosiva varor. Kommunen prövar tillstånd för hantering av explosiva varor enligt nedan. MSB prövar all annan tillståndspliktig hantering av explosiva varor.

  • användning
  • förvaring
  • handel och överlåtelse samt
  • nationell överföring av explosiva varor

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har utgivit en handbok (pdf) om hur förvaring av explosiva varor ska gå till. Handboken anger vilken krav som ställs på förrådet, placering, riskutredning, brandskydd och skyddsavstånd till särskilda objekt. Hur varornas ska hanteras i förrådet osv. Hur man söker tillstånd och vilka handlingar som behöver bifogas en ansökan samt vilka krav som gäller vid tillståndspliktig hantering.

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut. Om hur ärendegången går till och enklare information hittar du i ansökningsblanketten. Vissa uppgifter är obligatorisk och andra handlingar är beroende av verksamhet. Vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga varor är riskutredningen en central del i ansökan.

Det är viktigt att du är noggrann med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till, för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. Med blanketten för tillståndsansökan följer en förteckning över vilka dessa handlingar är.

Efter att du fått ditt tillstånd för hantering av explosiva varor så är det räddningstjänsten som genomför tillsyn av din verksamhet innan verksamheten startas.

Tänk på att nyaste föreskrifterna gäller för brandfarliga och explosiva varor.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01