Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Brandfarliga varor

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd. Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

Tillstånd

I det flesta fall krävs tillstånd för att hantera och förvara brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

Om när tillstånd krävs, går att läsa i föreskriften MSBFS 2013:3 (pdf). Myndigheten för samhällskydd och beredskap har utgivit en handbok (pdf) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Handboken anger vilken typ av hantering, hur man söker tillstånd och vilka handlingar som behöver bifogas en ansökan samt vilka krav som gäller vid tillståndspliktig hantering. Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller ej.​ 

För er som håller på med hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer så har MSB kommit ut med en handbok. Handboken tydliggör regelverk och tillämpningar för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstation.

Tillståndet ansöker man om hos räddningstjänsten i Överkalix kommun. Hur ärendegången går till och enklare information hittar du i ansökningsblanketten. Vissa uppgifter är obligatoriska och andra handlingar är beroende av verksamhet. Vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga varor är riskutredningen en central roll i ansökan beroende på verksamhet.

Efter att du fått ditt tillstånd för hantering av brandfarliga varor så är det räddningstjänsten som genomför tillsyn av din verksamhet innan verksamheten startas.

Tänk på att de nyaste föreskrifterna gäller för brandfarliga och explosiva varor.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01