Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sårbarhetsreducerande åtgärder

Sårbarhetsreducerande åtgärder

Överkalix kommuns risk- och sårbarhetsanalys är ett underlag för att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet, samt för att skapa ett underlag för egen planering.

Risk- och sårbarhetsanalysarbetet

Att få samhällsviktiga funktioner att fungera under en pågående kris handlar om att planera före händelsen.

Ett viktigt led i planeringen är att identifiera samhällsviga funktioner, bedöma förmågan och reducera sårbarheten i verksamheten. De måste även fungera under svåra förhållanden när krisen slår till.

Kommunen har därför genomfört en risk- och sårbarhetsanalys för Överkalix kommun.

Resultatet av detta arbete är ett antal åtgärdspunkter som kommunen, eller samverkande myndigheter, behöver åtgärda.

Kommunen har deltagit i projekt där samhällsviktiga verksamheter (viktiga verksamheter som påverkar människors liv och hälsa) har prioriterats. De scenarier som har belysts är bland annat styrel (eventuell effektbrist i elnätet) och kontinuiteshantering av dricksvattenkedjan.

Exempel på samhällsviktiga verksamheter är: vatten, värme, el och omvårdnad.

Utöver kommunens engagemang behöver även medborgarna ta ett eget ansvar för att ha en viss grundberedskap för att hantera tillfälliga bortfall av ström, telefoni och vatten.

För att minska sårbarheten i kommunen för samhällsviktiga verksamheter gör kommunen ett antal satsningar under denna mandatperiod. 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys fås ut på begäran.

Test - MIRROR-web01