Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Samhällets krisberedskap

Samhällets krisberedskap

Samhällets samlade beredskap består av samhällets insats och av invånarnas egen förmåga att hantera påfrestningar.

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer som kort beskrivs nedan.

Överkalix krisorganisation 

Överkalix kommun har vid en kris en krisorganisation bestående av krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och en stab.

I kommunens organisation ingår personer från flera olika delar av kommunen. Särskilt viktigt är hantering av information, att kommunen skapar en lägesbild, fattar beslut utifrån lägesbilden  och vid behov samordnar beslut med andra aktörer vid kriser.

I förvaltningshuset finns en särskild ledningsplats varifrån verksamheten vid en kris kan samordnas. Ledningsplatsen är bland annat utrustad med reservkraft och har goda möjligheter till kommunikation även när det är störningar i våra ordinarie kommunikationsvägar.

Alla aktörer i området har ansvar för att samhällsviktiga funktioner är tillfredställda, att till exempel ambulans, polis, räddningstjänst och omvårdnad fungerar även vid svåra påfrestningar.

Du bär själv ansvar för din egen beredskap i hemmet.

Test - MIRROR-web01