Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som kräver samarbete, både lokalt och över kommungränser men också med regionala aktörer som har kunskap på området. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad inom befolkningen och ett allmänt gott hälsoläge i befolkningen.

Hur bedrivs arbetet?

Överkalix kommun har valt att arbeta tillsammans med Kalix, Haparanda och Övertorneå kommun i ett gemensamt Folkhälsoråd för östra Norrbotten. Via Folkhälsorådet kommer det också finnas en samverkan med  Region Norrbotten, Länsstyrelsen och Norrbottens kommuner.

Formerna för samverkan samt en handlingsplan har fastställts och finns under "Strategier och handlingsplaner" längst ned på sidan.

Inom kommunen kommer arbetet att bedrivas av kommunens BRÅ-grupp, uppdraget breddas till att gälla trygghet och hälsa. Gruppens sammansättning kommer att ändras för att anpassas till uppdraget.

Vad är folkhälsa och hälsa

Hälsa handlar om en persons hälsotillstånd, fysiskt, psykiskt och socialt. Folkhälsa är ett uttryck för den samlade hälsan för en större grupp människor, till exempel i en kommun, region eller i ett land.

Mål för folkhälsoarbetet

Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Regionala mål i Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026

Norrbotten har ett övergripande mål om att norrbottningarnas hälsa ska förbättras och bli mer jämlik och mer jämställd. Fyra delmål är också satta utifrån prioriterade områden. 

Norrbottens övergripande folkhälsomål:

Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

  • Delmål 1: Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt. 
  • Delmål 2: Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda. 
  • Delmål 3: Normer och värderingar som främjar den jämlika och jämställda hälsan ska stärkas. 
  • Delmål 4: Alla kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med folkhälsa.

Läs mer om folkhälsoarbetet i Norrbotten i "Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026", dokumentet finns under "Strategier och handlingsplaner" längst ned på sidan. 

Om BRÅ

Överkalix kommuns BRÅ-grupp är en lokal arbetsgrupp, gruppen har ingen koppling till myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Information om myndigheten BRÅ hittar du på webbsidan bra.se

Test - MIRROR-web01