Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Civilt försvar

Civilt försvar

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som kommuner och regioner har i det civila försvaret. Det civila försvaret bildar tillsammans med det militära försvaret vad vi kallar för totalförsvar.

Uppgifter

Kommunernas uppgifter i totalförsvaret är bland annat: 

  • Värna civilbefolkningen
  • Upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola om omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommuner och regioners uppgifter enligt överenskommelsen är bland annat att aktivt jobba med säkerhetsskydd och säkerhetsklassificerad information, att etablera en krigsorganisation och krigsplacera sin personal, samt öka kompetensen om totalförsvar inom den egna organisationen. 

Totalförsvarsövning

Under 2020 genomförs en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Det är en möjlighet för kommunerna att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen, för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Ett deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överkalix kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun, och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap. 

3 snabba frågor om TFÖ, totalförsvarsövning, 2020

Vad är kommunens roll i höjd beredskap och krig? 

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt. 

Vad är min roll som privatperson i höjd beredskap och krig? 

I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den omfattar alla invånarna mellan åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra allmän värnplikt till att bära vapen i strid eller att rensa upp efter en större olycka. Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter. 

Hur kommer det sig att det genomförs en totalförsvarsövning nu? 

Vi försvarar Sverige i ett närområde där säkerhetsläget har försämrats och där regeringen har beslutat att vi ska bygga ett starkare svenskt försvar och stärka totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en nationell övning och en del i att stärka totalförsvaret - det militära och civila försvaret tillsammans. Den kommer att öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige.

Test - MIRROR-web01