Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Jämställdhet - CEMR deklarationen

Jämställdhet - CEMR deklarationen

Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna, kan kommuner och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag.

Jämställdhetsdeklaration

Överkalix kommun har 2013 skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions).

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. 

Handlingsplan

Överkalix kommun har tagit fram en handlingsplan för CEMR-arbetet. Liksom deklarationen har den främst ett medborgar- eller verksamhetsperspektiv, till skillnad från den jämställdhets-/likabehandlingsplan som arbetsgivare är skyldiga att upprätta enligt Diskrimineringslagen, som behandlar arbetsgivarfrågor.

I handlingsplanen lyfts tre prioriterade områden fram för att konkretisera jämställdhetsarbetet med anledning av kommunfullmäktiges beslut att anta CEMR-deklarationen.

  • Artikel 6 (Bekämpa stereotyper)
  • Artikel 11 (Arbetsgivarrollen)
  • Artikel 22 (Könsrelaterat våld)
Test - MIRROR-web01