Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Drogförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete

Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, samt att försöka slå hål på myter kring alkohol och droger, är huvudinriktningen för det drogförebyggande arbetet.

Långsiktighet i arbetet är grundläggande för förebyggande arbete. När det är möjligt väljs också metoder som är beprövade och utvärderade för att uppnå sitt syfte.

Arbetet inom området finns med i  kommunens BRÅ-plan som fastställs för två år i taget. Planen antas av kommunstyrelsen och en utvärdering sker efter varje tvåårsperiod. Utvärderingen redovisas till kommunstyrelsen och polisledningen.

För att jobba långsiktigt har kommunen valt att jobba med flera olika metoder, som används även på andra håll i landet. Det innebär att det finns ett samarbete kring metoderna för att de ska upprätthållas.

  • Tobaksfri Duo, kontraktsmetod gällande tobak för skolans år 6 - 9.
  • Tänk om, informationskampanj om langning av alkohol. 
  • Varannan vatten. informationskampanj om att dricka med måtta. 

Om du behöver hjälp

Hos Individ- och Familjeomsorgen (IFO) kan man få stöd och hjälp:

  • om man själv har drogproblem
  • är anhörig till någon med drogproblem
  • har frågor om alkohol och narkotika
  • vill förändra sina drogvanor
  • vill ha stöd i fortsatt drogfrihet
  • vill ha information om drogers skadeverkningar

IFO tar emot ansökningar om, och utreder behov av, bistånd. 
IFO tar även emot anmälningar om barn och ungdomar riskerar att fara illa.

Om du är orolig för ditt eget alkoholdrickande - kontakta i första hand din läkare på vårdcentralen.

Om BRÅ

Överkalix kommuns BRÅ-grupp är en lokal arbetsgrupp, gruppen har ingen koppling till myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Information om myndigheten BRÅ hittar du på webbsidan bra.se

Test - MIRROR-web01