Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Brottsförebyggande

Brottsförebyggande

Att jobba drogförebyggande och förebygga brott främjar trygghet och är betydelsefullt för att säkerställa en hög livskvalité.

BRÅ-gruppen består av representanter från skola, elevhälsa, socialtjänst, drogförebyggare, säkerhetssamordnare, primärvård och polis.

Gruppen leder och samordnar kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En viktig del är det drogförebyggande arbetet. 

En trygg miljö bidrar till att göra Överkalix kommun till en attraktiv plats att bo på för barn och vuxna.

Drogförebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet handlar främst om hälsofrämjande och förebyggande arbete avseende barns, ungdomars och vuxnas ohälsa på grund av tobak, alkohol och andra droger.

Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, samt att försöka slå hål på myter kring alkohol och droger, är huvudinriktningen för det förebyggande arbetet.

Samverkansavtal med polisen

För att uppnå ett bra brottsförebyggande arbete, med långsiktliga effekter, krävs det samverkan. Därför har Överkalix kommun ett avtal med Polisen om att en gemensam handlingsplan årligen ska tas fram, tillsammans med Polisen.

Avtalet bygger på att polisen och kommunen årligen enas om en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt och utifrån det tar fram en gemensam handlingsplan.

Arbetet redovisas till polis- och kommunledning. Det ska också särskilt följas upp hur det brottsförebyggande rådet fungerat.

Medborgarlöften

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Läs mer under "Medborgarlöfte"

Om BRÅ

Överkalix kommuns BRÅ-grupp är en lokal arbetsgrupp, gruppen har ingen koppling till myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Information om myndigheten BRÅ hittar du på webbsidan bra.se

Test - MIRROR-web01