Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Trygghet och hälsa

Trygghet och hälsa

Överkalix kommun ska vara trygg och säker att bo i, vistas och driva verksamhet i. Kommunens medborgare ska ha möjlighet till en bra hälsa.

En förbättrad och en mer jämlik folkhälsa är en av nycklarna för att klara kompetensförsörjningen och för att fler individer ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i både arbets- och samhällslivet.

Kommunen arbetar hela tiden arbetar med att förbättra oss i att förebygga brott, olyckor och risker genom till exempel information, rådgivning, utbildning och övningar.

Under 2017 har beslut tagits om ett gemensamt Folkhälsoråd i östra Norrbotten tillsammans med Haparanda, Kalix och Övertorneå kommuner, arbetet kommer att starta under 2018.

Praktiskt så kommer det brottsförebyggande arbetet och folkhälsoarbetet att sortera under en gemensam arbetsgrupp i Överkalix.

Samarbetspartnerna är Norrbottens kommuner, Region Norrbotten, Polisen och andra myndigheter, organisationer och föreningar.

För att få ett tryggare Överkalix arbetar vi med att minska riskerna och minska förstörelsen. Samtidigt ska vi ha en god förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser när de ändå inträffar.

Kommunen arbetar framför allt med säkerhetsarbete och trygghetsskapande arbete inomfyra områden:

Brottsförebyggande/Folkhälsa

Förebyggande arbete mot droger, ungdomsbrottslighet, skadegörelse, våldsbrott och organiserad brottslighet. Det brottsförebyggande arbetet sker i nära samarbete med polisen. Nu sker arbetet också med en hälsofrämjande inriktning, ett folkhälsoarbete ska utvecklas.

Krisberedskap

Förebyggande arbete för att minska sårbarheten vid krishändelser i samhället. Hantering av kriser i form av krisledning, information och krisstöd vid inträffade händelser.  

Räddningstjänst

Förebyggande arbete inom brand och operativa insatser med räddningsstyrkor.

Olycksförebyggande

Förebyggande arbete inom bl.a områdena trafik, vatten och planering av bebyggelse. 

Test - MIRROR-web01