Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarförslag

Medborgarförslag

Du har möjlighet att lämna in ett eller flera medborgarförslag till Överkalix kommunfullmäktige.

Det innebär att du som är folkbokförd i Överkalix kommun har möjlighet att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige, oavsett din ålder.

Förslaget skall lämnas in skriftligt senast 7 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

  • Medborgarförslaget skall innehålla en kort redogörelse för ärendet, samt förslag till beslut
  • Medborgarförslaget får inte innehålla flera olika frågor
  • Medborgarförslaget får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd
  • Det skall innehålla förslagsställarens namn, adress och telefonnummer samt vara egenhändigt undertecknat.

Förslaget, märkt "Medborgarförslag", skickas sedan in till:

Överkalix kommun
956 81 Överkalix

För att kommunfullmäktige skall uppta förslaget måste förslagsställaren närvara för att läsa upp sitt medborgarförslag och svara på eventuella frågor. Kommunfullmäktiges presidium kan besluta om annan person än förslagsställaren får medverka när förslaget läses upp.

Kommunfullmäktiges presidium har rätt att besluta att inkomna medborgarförslag inte skall upptas av kommunfullmäktige.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01