Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Begära ut offentlig handling

Begära ut offentlig handling

Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

När blir en handling allmän? 

En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7.

En handling är alltså upprättad när den expedierats eller, med andra ord, lämnat myndigheten. Det finns också andra tidpunkter då en handling anses upprättad, även om expediering inte sker. Det är till exempel vid slutbehandling, vid justering eller när handlingen på annat sätt färdigställts. 

Inkommen är en handling när den anlänt till myndigheten. Man kan inte hindra en handling från att bli allmän genom att skicka den hem till en av myndighetens befattningshavare, utan denne måste medföra handlingen till myndigheten och registrera den.

Är alla allmänna handlingar offentliga?

I vissa fall kan handlingar undantas från offenlighetsprincipen. Sekretesslagen anger mer specificerat när en handling får skyddas av sekretess.

Hur och var kan jag begära att få ta del av en handling?

Du kan besöka oss, eller kontakta oss på annat sätt, för att få ta del av handlingar. 

Din begäran om utlämnande av allmän handling ska handläggas genast eller så snart det är möjligt. Du har rätt att få en avskrift eller kopia av den allmänna handlingen. Avgift för detta kan tas ut enligt särskild taxa. 

Din begäran prövas av den tjänsteman som har hand om handlingarna. Om det beslutas att handlingen inte kan lämnas ut, kan beslutet överklagas till kammarrätten.

E-post: kommun@overkalix.se
Telefon: 0926-740 00
Besöksadress: Storgatan 17, Överkalix
Postadress: Överkalix kommun, 956 81 Överkalix 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01