Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Politisk ordlista

Politisk ordlista

Här får du en förklaring till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av ärenden i bland annat vår kommun. Förklaringar till andra ord som bland annat används i regering och riksdag kan du finna i Parlamentarisk ordbok.

Ordlista

Ajournera - Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt
Arvode - Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Beredning - Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende
Bordlägga - Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde

Delegera - Överlåta arbete och beslut till någon annan

Enkel fråga - Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar
Ersättare - Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant

Facknämnd - Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde
Föredragningslista - Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning
Förtroendevald - Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling
Förvaltning - Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän

Handläggare - Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut
Hemställa - Föreslå

Interpellation - Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skiftligt svar

Justering - Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras

Kommunalskatt - Betalas av varje fysisk person i den kommun där han/hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt.

Ledamot - Medlem
Lekman - Person som inte är fackman

Mandat - Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige
Medborgarförslag - Skriftligt förslag från folkbokförda medborgare i Överkalix kommun
Motion - Skriftligt förslag från en eller fler ledamöter

Nämnd - Består av politiskt förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

Presidium - En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning
Proportionell - Avpassad; exempelvis mandat i församlingen
Proposition - Är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller nämnderna)
Protokoll - Skriftlig redogörelse vad som händer under sammanträdet

Remiss - Ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter
Reservation - Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande
Röstlängd - Förteckning över röstberättigade personer
Rösträtt - Alla svenska medborgare som fyllt 18 år har rösträtt.

Skrivelse - Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut
Suppleant - Ersättare
Särskilt yttrande - Komplettering till beslut av en eller fler ledamöter

Tjänsteutlåtande - Bakgrund och förslag till beslut

Votering - Omröstning

Återremiss - Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Vad är ett medborgarförslag, en motion, en interpellation och enkel fråga?

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag får lämnas av en/flera person/personer folkbokförd/folkbokförda i Överkalix kommun.

Motion

En motion får väckas av en ledamot eller flera i kommunfullmäktige eller partigrupp/er.

Interpellation

En interpellation skall gälla ett ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationen skall ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering.

OBS! Det får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

En Interpellation får ställas av ledamöterna i fullmäktige och riktar sig då till ordförande i en nämnd eller en fullmäktigeberedning men även till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Enkel fråga

För att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Frågan skall ha ett bestämt innehåll och vara försedd men en kort inledande förklaring.

Frågan får ställas av ledamöterna i fullmäktige och riktar sig då till ordförande i en nämnd eller en fullmäktigeberedning men även till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

Test - MIRROR-web01