Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Revisorer

Revisorer

Revisorerna är fullmäktiges instrument för att granska den kommunala verksamheten och granskar årligen nämnder, styrelser, kommunala företag och enskilda ledamöter. Revisorerna får därför inte inneha uppdrag i dessa organ.


I varje kommun och landsting ska det finnas minst fem förtroendevalda revisorer som utses av fullmäktige. Att vara revisor är alltså ett politiskt uppdrag. Dessa kommunala revisorer ska biträdas av sakkunniga konsulter på revisionsområdet.


Granskningen innebär att revisorerna prövar om verksamheten lever upp till fullmäktiges mål, om den följer beslut, lagstiftning och föreskrifter samt om den ekonomiska redovisningen är korrekt upprättad.


Revisorerna ger även underlag till den årliga ansvarsprövningen i kommuner och landsting. Ansvarsprövningen innebär att revisorerna uttalar sig om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet innan fullmäktige fattar beslut i frågan. Fullmäktiges beslut skall motiveras.

Ledamöter - revisorer

Revisorer för borgerliga kommunen

(s) Sven-Erik Eklund
(s) Gun Larsson
(c) Monica Eliasson, ordförande
(s) Hans-Ola Bergström, vice ordförande
(v) Gunilla Nilsson-Suikki

Revisor för samlingslokalers räkenskaper

 

Revisor i Stiftelsen Överkalixbostäder

 

Revisor i Överkalix Värmeverk

 

 

Test - MIRROR-web01