Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Det är Barn- och utbildningsnämnden (BUN) som ansvarar för skolans samtliga verksamheter samt för kulturverksamheten i kommunen. BUN består av politiskt tillsatta styrelseledamöter. BUN är skolans högsta beslutande organ. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom gällande:

  • förskoleklass
  • grundskola
  • särskola
  • gymnasieskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • SFI

Barn- och utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt skollagen gällande förskola och skolbarnomsorg. Nämnden har också att bevaka kommunens intressen vad gäller högskoleutbildningar.  
 
Barn- och utbildningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning.  
 
I nämndens ledningsfunktion ligger att leda, samordna och utveckla de verksamheter som beskrivits. Nämnden skall ta initiativ, och till kommunfullmäktige lägga förslag, till förändringar av reglementet när så anses nödvändigt. 
 
Barn- och Utbildningsnämnden är registeransvarig enligt datalagen för de personregister som nämnden upprättar i sin verksamhet och förfogar över. 

Ledamöter

Om du vill nå dem, de flesta politiker har e-postadresser enligt principen:
fornamn.efternamn@overkalix.se

(m)  Peter Larsson
(s)   Kristina Åhl
(v)   Dan Hagström
(s)   Bo-Gunnar Wennberg
(c)  Per-Erik Olofsson

(s)   Leif Nilsson

(fp) Ulrika Nilsson

(s)   Charlie Rojas Hansson
(c)  Joakim Sundström

Ersättare:

(v)  Kristina Olofsson
(s)  Ronny Landin
(c)  Anna Henriksson Hjelm
(s)  Magnus Ek
(mp) 
(s)  Robert Karlsson
(v)  Daniel Henriksson
(s)  Leif Johansson
(fp) Marie Karlsson

 


Ordförande:
(m)  Peter Larsson

Vice ordförande:
(v)  Dan Hagström 

Test - MIRROR-web01