Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bestämmelser/ lokala föreskrifter

Bestämmelser/ lokala föreskrifter

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Överkalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen. 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:167).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Överkalix kommun ska upprätthållas.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna anger ordningsregler för bland annat: 

  • störande buller
  • affischering
  • insamling av pengar
  • förtäring av alkohol
  • camping
  • husdjur

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna kan dömas till dagsböter. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01