Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslagstavla

Anslagstavla

På den digitala anslagstavlan anslås tillkännagivanden, delegationsbeslut, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser, m.m.

Avstängning av Storgatan 1 december kl. 12-17

Br Isaksson har ansökt om täktverksamhet.
Handlingarna finns att syna på Bygg- och miljökontoret.

Överkalix kommun har ansökt om tillstånd för Furunäsets miljöstation på fastigheten Heden 5:28.
Handlingarna finns att syna på Bygg- och miljökontoret.

--------------

Kungörelsedelgivning.pdf 

Mottagningstid Överförmyndaren i Överkalix kommun.pdf

Förordnade notarius publicus i Haparanda kommun fr o m 2014-12-08.pdf 

Sammanträdestider Kommunfullmäktige år 2019.pdf 

 --------------

Antagande av ”Upphävande av del av BYGGNADSPLAN FÖR JOKK:s BY, fastställd 1961-05-17"

Fullmäktige i Överkalix kommun har 2019-02-25 § 14 antagit ”Upphävande av del av BYGGNADSPLAN FÖR JOKK:s BY, fastställd 1961-05-17".

Beslutet har vunnit laga kraft 2019-03-22.

Den som vill ha ersättning, enligt 14 kap. plan- och bygglagen, för skador på grund av upphävandet av del av detaljplanen måste väcka talan om detta vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden beräknas från det datum beslutet vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom denna tid får talan väckas senare.

--------------


Anslag och protokoll från styrelser och nämnder

Anslag

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 98-113
Anslås under tiden 2019-11-28 - 2019-12-21

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 131-155
Anslås under tiden 2019-11-13 - 2019-12-06 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 129-130
Anslås under tiden 2019-11-11 - 2019-12-04 


Länkar till samtliga tillgängliga protokoll hittar du längre ner på sidan.
 

 

Så här gör du för att överklaga ett beslut 

Protokoll

Test - MIRROR-web01