Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslagstavla

Anslagstavla

På den digitala anslagstavlan anslås bl.a. tillkännagivanden, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

  • Br Isaksson har ansökt om täktverksamhet. Handlingarna finns att syna på Bygg- och miljökontoret.
  • Överkalix kommun har ansökt om tillstånd för Furunäsets miljöstation på fastigheten Heden 5:28. Handlingarna finns att syna på Bygg- och miljökontoret.

--------------

Överförmyndarens mottagningstider 2020: 

  • Tisdagar kl 15:00-17:00
  • Skolgatan 2, Överkalix

-------------

Förordnade notarius publicus i Haparanda kommun fr o m 2014-12-08.pdf 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2020.pdf 

 --------------

Antagande av ”Upphävande av del av BYGGNADSPLAN FÖR JOKK:s BY, fastställd 1961-05-17"

Fullmäktige i Överkalix kommun har 2019-02-25 § 14 antagit ”Upphävande av del av BYGGNADSPLAN FÖR JOKK:s BY, fastställd 1961-05-17".

Beslutet har vunnit laga kraft 2019-03-22.

Den som vill ha ersättning, enligt 14 kap. plan- och bygglagen, för skador på grund av upphävandet av del av detaljplanen måste väcka talan om detta vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden beräknas från det datum beslutet vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom denna tid får talan väckas senare.

--------------


Anslag och protokoll från styrelser och nämnder

Anslag

Krisledningsnämndens protokoll 2020-03-24 § 1-6 
Anslås under tiden 2020-03-25 - 2020-04-17

Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-19 § 10-38
Anslås under tiden 2020-03-24 - 2020-04-16

Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-03-18 § 12-19
Anslås under tiden 2020-03-23 - 2020-04-14

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-16 § 28-29
Anslås under tiden 2020-03-20 - 2020-04-12

Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 19-35
Anslås under tiden 2020-03-19 - 2020-04-11

Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-19 § 9
Anslås under tiden 2020-03-19 - 2020-04-10

Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 18
Anslås under tiden 2020-03-16 - 2020-04-08

 

 

 

Länkar till samtliga tillgängliga protokoll hittar du längre ner på sidan. 

 

Så här gör du för att överklaga ett beslut 

Protokoll

Test - MIRROR-web01