Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Verksamhetsidé och mål

Verksamhetsidé och mål

Kommunfullmäktige i Överkalix har antagit tre övergripande verksamhetsmål. Dessa mål utgör grunden för en förnyelse av kommunens styrsystem mot en tydlig process som bygger på resultatstyrning.

Verksamhetsidé

Överkalix kommun arbetar för att utveckla kommunen till en attraktiv etablerings- och boendeort. Detta ska ske genom en god offentlig service för medborgarna och goda verksamhetsförutsättningar för näringslivet. Den kommunala servicen ska kännetecknas av god kvalitet, bra service och hög effektivitet.

En god livsmiljö för medborgarna ska vägas in i all kommunal verksamhet.

Politiska målsättningar

Skola, vård och omsorg prioriteras. Invånarna i Överkalix ska trivas tillsammans och uppskatta fritidsutbud, bra skolor, god vård och bra boende.

Andra angelägna utvecklingsfrågor är:

  • Att samverka och samarbeta med andra kommuner
  • Att arbeta för att utveckla det näringsliv som finns i kommunen
  • Att söka företagsetableringar utifrån
  • Att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling

Övergripande verksamhetsmål

De övergripande målen som kommunfullmäktige antagit är en del av ett förnyelsearbete kring styrprocess som startats. De övergripande målen är:

  1. En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom prioriteringar på områdena samhällsservice och infrastruktur.
  2. Överkalix ska vara ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna ska kunna vara med och påverka.
  3. Överkalix kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Resultatstyrning

Med resultatstyrning är tanken att styrningen ska bygga på att det sätts resultatmål, dvs mål som talar om vad som ska uppnås i kommunens verksamheter.

I praktiken betyder det att det blir tydligare roller mellan politik och verksamheter, politiken beslutar vad som ska uppnås och verksamheterna hur det ska uppnås.

Med resultatstyrning finns det också en tydlig process för uppföljning och återkoppling av resultat som uppnåtts tillbaka till kommunfullmäktige.

Resultatstyrning process

I kommunfullmäktige beslutas om övergripande verksamhetsmål för kommunens verksamheter.

Målen bryts ned i kommunens nämnder och verksamheter för att anpassas till ett praktiskt arbete som ska ge ett resultat som kan följas upp hos brukare och kunder.

Test - MIRROR-web01