Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Politik & organisation

Politik & organisation

En kommun är en politiskt styrd organisation, där de politiker som styr har valts av medborgarna. Politikerna kallas då förtroendevalda. 

Överkalix kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna märks förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Våra politiker har till uppdrag att företräda medborgarna och fatta beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet. Som medborgare har vi stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Politisk ledning

Den politiska ledningen i Överkalix kommun utgörs av kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS). Under kommunstyrelsen finns tre utskott: allmänna utskottet (AU), barn- och utbildningsutskottet (BU) och sociala omsorgsutskottet (SU).

Överkalix kommun har dessutom två politiska nämnder förutom kommunstyrelsen:

 • Bygg- och miljönämnden (BMN)
 • Valnämnden 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, som beslutar i ärenden som bland annat rör:

 • kommunens mål samt riktlinjer för den kommunala verksamheten
 • den kommunala skattesatsen
 • ekonomiska ramar för övriga verksamheter och nämnder
 • taxor och avgifter
 • försäljning av fast egendom
 • nämnders organisation
 • övriga strategiska frågor som rör kommunens verksamhet

Du kan lyssna i efterhand på kommunfullmäkiges sammanträden på Överkalix Folkradio.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen, som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Enligt lag har kommunen ansvar för:

 • Socialtjänsten - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Barnomsorg
 • Skola för barn och ungdom
 • Plan- och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Ordning och säkerhet

Kommungemensamma nämnder

Kommunerna i Norrbotten ingår i en gemensam e-nämnd för implementering av regeringens intentioner för e-samhället. 

E-nämnden 

Dataskyddsförordning (GDPR)

Ny dataskyddsförordning (GDPR) från och med 25 maj 2018.

Test - MIRROR-web01