Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Värmepump

Värmepump

Innan installation av en värmepump eller ändring av befintlig anläggning, ska en anmälan göras till Bygg- och miljönämnden.

Anmälan ska göras på särskild blankett och i god tid innan installationen avses att utföras. För handläggning av ärendet tar Bygg- och miljönämnden ut en avgift, som är fastställd av kommunfullmäktige.

C-verksamhet

Om anläggningens effekt (uttagen eller tillförd) kommer att vara mer än 100 kW men högst 10 MW klassas anläggningen som en C-verksamhet vilket medför en annan handläggning. 
 

Vid bergvärme

När du anlitar en brunnsborrare för energibrunn bör du kontrollera att denne är ansluten till någon branschorganisation för brunnsborrare. Ansvarig brunnsborrare bör vara certifierad.

Information om utfärdade certifikat finns bland annat på SITAC:s hemsida. Läs gärna bestämmelserna i konsumenttjänstlagen innan du anlitar en brunnsborrare.   

Brunnsborrningen ska utföras fackmannamässigt och en borrad brunn ska vara utförd i enlighet med Normbrunn 97. 
 

Prövning av ärendet

I vår bedömning av en anmälan tar vi bland annat hänsyn till skydd av dricksvattentäkter och risken för olägenheter för människors hälsa och miljön.  
 
Energibrunnar bör inte placeras för nära varandra eftersom de då "stjäl" energi från varandras värmeupptagningsområden. Energiborrhål bör därför inte placeras närmare än 20 meter från grannens borrhål utan grannens medgivande. Om borrhålet placeras 20 meter eller närmare från grannens borrhål ska ett skriftligt yttrande från berörd granne bifogas med anmälan. Använd blanketten "Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning" längst ned på sidan. 

Inom skyddsområde för vattentäkt beviljas i regel inte tillstånd till installation av värmepump förlagd i berg, jord eller vatten.

Risker och åtgärder

Det finns risk för utsläpp till luft, mark eller vatten av köldmedier eller köldbärarvätska från en värmepumpanläggning. Köldbärarvätska såsom glykoler eller andra alkoholer kan vid läckage under markytan leda till ökade järn- och manganhalter i grundvattnet eller produktion av svavelväte som gör vattnet illaluktande. Köldbärarvätskor kan dessutom innehålla tillsatser som är skadliga för mark- och vattenorganismer.

Innan anläggningen tas i bruk ska slangar och kopplingar tryck- och täthetsprovas med rent vatten eller luft. Kontrollen ska utföras av en person med tillräcklig kompetens. Intyg från kontrollen lämnas till Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun.

Vid passage av eventuella VA-ledningar skall isolering ske i nödvändig omfattning. Tekniska avdelningen i Överkalix kommun ställer dessutom vissa krav på isolering vid passage av kommunala VA-ledningar.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01