Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Slaktavfall - Omhändertagande

Slaktavfall - Omhändertagande

Ränta och andra slaktbiprodukter som uppstår i samband med jakt av vilda djur får normalt lämnas kvar ute i skogen.

Miljölagstiftningen måste dock följas, vilket bland annat innebär att slaktbiprodukterna inte får lämnas på olämpliga ställen där det kan leda till olägenheter och/eller kan komma att betraktas som nedskräpning.

Miljökontoret vill därför upplysa Er om följande:

  • Slaktavfall får inte lämnas i närhet till bebyggelse och arbetsplatser. 
  • Lämna inte slaktavfall nära stigar och andra platser där allmänheten vistas.  
  • Tänk på att slaktavfall kan locka till sig exempelvis flugor, fåglar, räv och björn. 
  • Tänk även på att slaktavfall kan leda till olägenheter i form av dålig lukt ifall det lämnas i närhet till bebyggelse m.m.

Om man i samband med urtag och uppslaktning upptäcker att djuret kan misstänkas vara infekterat med sjukdomar som kan överföras till människor eller djur måste djurkroppen inklusive samtliga slaktbiprodukter tas omhand i enlighet med biproduktsförordningen. Kontakta i första hand SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) för att få reda på vad som måste göras.

Även jordbruksverket har vägledande information i ämnet.

Test - MIRROR-web01