Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

PCB i Byggnader

PCB i Byggnader

Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av Miljöbalkens hänsynsregler. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB.

PCB i byggnader

Den 1 mars 2007 trädde en ny förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m. i kraft. Syftet med de nya reglerna är att ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn. Dessutom är syftet att förebygga spridning av PCB i samband med felaktig hantering av bygg- och rivningsavfall samt reducera en mindre men onödig källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

Nedan följer en sammanfattning av de nya reglerna.

PCB i byggnader

Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (förutom en- och tvåfamiljshus) 
Ägaren ska därefter senast den 30 juni 2008 rapportera till Bygg- och miljönämnden hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.   
Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer.

Tidplan för sanering av byggnader

Industribyggnad byggd/renoverad 1956–1973 ska vara sanerad senast den 30 juni 2013. 
Annan byggnad byggd/renoverad 1956–1969 ska vara sanerad senast den 30 juni 2011. 
Annan byggnad byggd/renoverad 1970–1973 ska vara sanerad senast den 30 juni 2013.

Förekomst av PCB

Hus som är byggda 1956-1973 kan innehålla PCB. Under denna period användes PCB i flera byggmaterial som t ex i mjukgörare i fogmassor, isolerglas, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv etc.

Mer information om PCB och sanering finns på:

- Miljökonsultgruppen i Stockholm: www.sanerapcb.nu 
- Nyhetsbrev från Miljödepartementet ”Nya bestämmelser om PCB i byggnader” 
- Inventera och sanera PCB, Handbok utgåva 2, 2002, Byggsektorns kretsloppsråd. Går att hämta genom: www.sanerapcb.nu  .

Inventering och sanering

Som fastighetsägare är man ansvarig enligt miljöbalken att minimera risken för skador på miljö och hälsa. Fastighetsägaren ska inventera och därefter redovisa inventerings-resultaten till Bygg- och miljönämnden. Inventeringsresultaten ska innehålla uppgifter om hur inventeringen gått till, vilken tidsplan som finns och de åtgärder som planeras för att skilja ut och omhänderta material innehållande PCB. Även om man efter utförd inventering funnit att det inte finns PCB i fastigheten/ fastigheterna är det ändå nödvändigt att redovisa detta. 
Sanering av PCB i byggnader ska enligt miljöbalken anmälas till Bygg- och miljönämnden. I anmälan redovisas bland annat vilken fastighet som skall saneras, mängden PCB och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas. Anmälan skall lämnas in senast tre veckor innan saneringen startas.

Test - MIRROR-web01