Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön.

Om det finns en risk att utsläpp eller annan miljöstörning kan inträffa är du skyldig att vidta åtgärder.

Observera att endast risken är skäl nog för att vidta skyddsåtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses:

 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten 
 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 
 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. (9 kap 1 § miljöbalken)

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (9 kap 3 § miljöbalken)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska inlämnas till Bygg- och miljönämnden i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startas. Om ett företag startar en anmälningspliktig verksamhet innan anmälan gjorts kan företaget komma att åtalas.

Anmälan ska bland annat redogöra verksamhetens miljöpåverkan och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Använd gärna miljökontorets blankett för anmälan. Det är viktigt att alla uppgifter finns med, i annat fall begärs en komplettering av uppgifter och ärendet drar ut på tiden.

Anmälan ska lämnas in till miljökontoret i två exemplar. Länsstyrelsen får ett exemplar av anmälan och ges då möjlighet att yttra sig. Andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda ska också få möjlighet att yttra sig om det är skäligt.

Längst ned på sidan finns miljökontorets blankett för anmälan av miljöfarlig verkamhet.

Egenkontroll

Du som bedriver yrkesmässig verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 eller 11-14 kap. i Miljöbalken, omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Enligt den förordningen gäller följande:

Ansvarsfördelning

För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken och de föreskrifter, domar och beslut som meddelats med stöd av balken.

Rutiner för kontroll

Det skall finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick. Detta skall dokumenteras.

Riskbedömning

Riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt skall fortlöpande och systematiskt undersökas och dokumenteras.

Underrättelse om driftstörningar

Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande som kan leda till olägenheter för hälsa eller miljö skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om det.

Kemikalieförteckning

Det skall finnas en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen skall innehålla uppgifter om: 

 • produktens eller organismens namn 
 • omfattning och användning av produkten/organismen 
 • information om hälso- och miljöskadlighet 
 • klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Miljöbalken reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet. Att en verksamhet eller en åtgärd betraktas som en miljöfarlig verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den är farlig för människors hälsa eller miljön. Däremot anges att Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska tillämpas. För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.

Förordningar

I Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) regleras vilka åtgärder som berörs av detta. För verksamheter som betecknas med A eller B i bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, krävs tillstånd hos Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. Exempel på sådana verksamheter är massaindustrier, större sågverk, deponier, sjukhus och större verkstäder. För verksamheter med beteckningen C krävs en anmälan till kommunen. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, billackerare, motorbanor och större laboratorier.

Tillsyn

Bygg- och miljönämndens uppgift är att bedriva tillsyn över de allra flesta miljöfarliga verksamheterna i Överkalix kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter samt att handlägga anmälningar, miljörapporter och göra besök hos företag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Exempel på åtgärder/verksamheter som kräver en anmälan eller ansökan om tillstånd hos Bygg- och miljönämnden:

 • Installation av värmepump (anmälan) 
 • Inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till (ansökan om tillstånd) 
 • Ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning (ansökan om tillstånd) 
 • Inrätta annat slag av toalett än vattentoalett inom detaljplanelagt område (ansökan om tillstånd) Kommunal föreskrift! 

 • Inrätta annan avloppsanordning än ovan angivet (anmälan) 

 • Ändring av avloppsanordning som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (anmälan)
 • Anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C (anmälan) 
 • Vidta en avhjälpande åtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken (anmälan) 
 • Anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan (anmälan) 
 • Driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg (anmälan) 
 • Driva eller arrangera bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor (anmälan) 
 • Driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter (anmälan) 
 • Hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller orm inom område med detaljplan eller områdes-bestämmelser (ansökan om tillstånd)

Exempel på miljöfarliga verksamheter m.m. med beteckningen C (anmälan):

 • Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock ej inhägnad (kod 1.20) 
 • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd) (kod 10.30) 
 • Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol (kod 11.30) 
 • Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår (kod 15.80) 
 • Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår (kod 15.120) 
 • Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning (kod 20.80) 
 • Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt (kod 40.110) 
 • Uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet (kod 90.280) 
 • Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår (kod 92.20) 
 • Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon (kod 92.30)

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01