Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Luftkvaliteten i Överkalix kommun

Luftkvaliteten i Överkalix kommun

Varje kommun ska genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs i kommunen.

Objektiv skattning av luftkvaliteten i Överkalix kommun för år 2018

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beställt en kartering av luftkvaliteten för samtliga kommuner i Norrbottens län. Spridningsmodellen SIMAIR har använts för att beräkna luftkvaliteten för fem gatuavsnitt i varje kommun. Gatuavsnitten är de som bedömts som mest sannolika att överstiga miljökvalitetsnormerna. Beräkningarna har genomförts för partiklar (PM10 och PM2.5) samt kvävedioxid (N02) med hjälp av verktyget SIMAIR-väg. För en tätort i kommunen har även yttäckande beräkningar gjorts med SIMAIR-korsning.

Beräkningarna i Överkalix kommun visar att luftkvaliteten är mycket god. De avsnitt av Svartbyvägen, Skolgatan, Väg 797, Väg 801 och E10 som beräkningarna utförts på visar på nivåer av partiklar och kvävedioxid som med god marginal ligger under de nedre utvärderingströsklarna. De yttäckande beräkningarna med SIMAIRkorsning visar också på låga nivåer. Även i de centrala delarna av Överkalix där luften påverkas av flera vägar är nivåerna långt under utvärderingströsklarna.

Några ytterligare åtgärder för Överkalix kommun bedömdes inte vara nödvändiga.

De lokala förutsättningarna bedöms inte ha ändrats sedan luftkarteringen gjordes år 2015. Exempelvis har inga nya vägar, eller i sammanhanget betydande verksamheter, tillkommit. Likaså har inga nya bostadsområden uppförts. Det bedöms därför vara mindre sannolikt att de beräknade haltnivåerna har förändrats i någon större utsträckning sedan modellberäkningarna utfördes.

 

Test - MIRROR-web01